Category Archives: Viešieji pirkimai

Tarptautnio pirkimo vertės ribos nuo 2018 m. sausio 1d.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. galiojančios tarptautinio pirkimo vertės ribos (be PVM):

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS
Tarptautinio pirkimo vertės riba 

144 000 EUR
Kai:
1) prekes ar paslaugas perka ar projekto konkursą vykdo perkančiosios organizacijos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašą;
2) krašto apsaugos sistemos perkančiųjų organizacijų prekių pirkimai yra susiję su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 6 priede  nurodytais produktais.

221 000 EUR
Kai:
1) prekes ar paslaugas perka ar projekto konkursą vykdo perkančiosios organizacijos, neįrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašą;
2) krašto apsaugos sistemos perkančiųjų organizacijų prekių pirkimai nėra susiję su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 6 priede nurodytais produktais.

750 000 EUR
(taikoma nuo 2017 m.
liepos 1 d.)
Kai perkamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 priede
nurodytos socialinės ir kitos specialiosios paslaugos.

5 548 000 EUR 

Kai perkami darbai.

 

PERKANTIEJI SUBJEKTAI
Tarptautinio pirkimo vertės riba

443 000 EUR

Kai perkamos prekės ar paslaugos arba vykdomas projekto konkursas.

1 000 000 EUR
Kai perkamos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 4 priede numatytos socialinės ir kitos specialiosios paslaugos.

5 548 000 EUR

Kai perkami darbai.

Šios tarptautinio pirkimo vertės ribos yra nustatytos:
2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria
panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL 2014 L 94, p. 65) 4 straipsnyje ir 2014 m. vasario 26 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos,
transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB
(OL 2014 L 94, p. 243) 15 straipsnyje, paskutinį kartą patikslintos 2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos
Deleguotuoju Reglamentu (ES) 2017/2365, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2014/24/ES nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis (OL 2017 L 337, p.
19) ir 2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos Deleguotoju Reglamentu (ES) 2017/2364, kuriuo iš dalies
keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES nuostatos dėl vertės ribų, taikomų
sudarant pirkimo sutartis (OL 2017 L 337, p. 17).